Bedside-PDT

aScope™ 4 Broncho är ett kostnadseffektivt bronkoskop för 
perkutan dilaterad trakeostomi 

Perkutan dilaterad trakeostomi är en rutinprocedur på IVA

Perkutan dilaterad trakeostomi (PDT) är en vanligt avdelningsprocedur vid långvarig mekanisk ventilation på intensivvårdsavdelningar för vuxna patienter. Fiberoptisk bronkoskopi (FOB) rekommenderas för rutinmässig användning under PDT eftersom detta erbjuder visualisering och förbättrar patientsäkerheten.

Kliniska riktlinjer rekommenderar användning av bronkoskop vid PDT 

Trakeostomi på IVA har blivit till en rutin. Trenden framgår av de uppdateringar som gjorts av kliniska riktlinjer som rekommenderar att flexibla bronkoskop ska finnas tillgängliga för omedelbart bruk samt att bronkoskop ska användas som hjälpmedel vid PDT.

Svårigheter med luftvägshantering, inklusive placering av perkutan trakeostomi, var den absolut dominerande orsaken till anestesirelaterad morbiditet och mortalitet, något som framgick av den omfattande NAP4-granskningen från mars 2011. NAP4-rapporten rekommenderade därför att ett flexibelt bronkoskop alltid ska finnas tillgängligt på IVA för omedelbar perkutan trakeostomi, både vid den inledande placeringen och för regelbunden kontroll av trakeostomitubens position.

aScope 4 Broncho ger användaren en tydlig endoskopisk visualisering som gör det möjligt att avgöra att ledare, nål och trakeostomitub är rätt placerade och inte kan skada patienten.

Oroad över att skada bronkoskopet vid PDT?

PDT innebär risk att bronkoskopet går sönder. Faktum är att 31 sjukhus i Tyskland, Storbritannien och USA rapporterade att ett av 27 bronkoskop skadades vid PDT. Detta är en dubbelt så hög skaderisk än vad som väntas vid andra procedurer som utförs med bronkoskop för flergångsbruk.2 

Reparationer är dyra och tidskrävande, något som påverkar både budget och tillgänglighet negativt. Skador som dessa bidrar till de redan höga kostnaderna för arbete med bronkoskop för flergångsbruk där man även måste beakta kostnader för inköp och rengöring. En studie har visat att genomsnittskostnaden per PDT ligger på 406 USD när bronkoskop för flergångsbruk används.2 

aScope 4 Broncho är det perfekta alternativet till bronkoskop för flergångsbruk när visualisering är önskvärd vid PDT eftersom man därigenom kan spara 157 USD per PDT-procedur.

 

+100%*

Skaderisken ökar

$406

Genomsnittskostnad per PDT-procedur

$157

Kostnadsbesparing per PDT-procedur2

* Jämfört med förväntad skadefrekvens vid annan bedside-bronkoskopi


Läs hela artikeln om SpringerLink för att få veta mer

Viktiga fördelar med aScope 4 Broncho

Lätthanterligt

aScope 4 Bronchos låga vikt gör den enkel att hantera, och eftersom hela aScope-systemet är så lätt att flytta är det också mycket praktiskt för bedside-behandlingar på IVA.

Tydlig endoskopibild

aScope ger användaren en tydlig endoskopisk visualisering som gör det möjligt att avgöra att ledare, nål och trakeostomitub är rätt placerade och inte kan skada patienten. 

Klart fördelaktiga kostnader

Konceptet med engångsbruk erbjuder klara fördelar eftersom man slipper de reparationskostnader som normalt är förknippade med användningen av bronkoskop för flergångsbruk vid PDT. Dessutom förbättras patientsäkerheten eftersom risken för korskontaminering mellan patienter elimineras.

aScope 4 Broncho för endoskopisk vägledning vid PDT

aScope 4 Broncho ger användaren en tydlig endoskopisk visualisering som gör det möjligt att avgöra att ledare, nål och trakeostomitub är rätt placerade och inte kan skada patienten.

Se produkter

Användning av bronkoskop vid PDT förbättrar sannolikt patientsäkerheten

Användning av bronkoskop vid PDT förbättrar sannolikt patientsäkerheten eftersom det då är enklare att placera introducernålen, ledaren och kanylen rätt.

Användning av bronkoskop gör det möjligt att undvika komplikationer i form av exempelvis perforerad trakealvägg.

Användning av bronkoskop är dock bara en av flera faktorer som påverkar patientsäkerheten under PDT.

Enligt Simon et al1 hör strikt beaktande av kontraindikationer, användning av bronkoskop under hela proceduren, ett erfaret team, undvikande av en låg punktionsplats för trakeostomin och att ledaren snor sig samt suturering av kanylen i de laterala delarna av kragsnittet till de viktigaste säkerhetsfaktorerna. 

Användning av bronkoskop vid PDT förbättrar patientsäkerheten

När PDT slutförts ska trakeostomitubens placering verifieras.

Referenser

 

  1. Simon et al. Death after percutaneous dilatational tracheostomy: a systematic review and analysis of risk factors, Critical Care 2013, 17:R258
  2. Sohrt, A., Ehlers, L., Udsen, F.W. et al. Cost Comparison of Single-Use Versus Reusable Bronchoscopes Used for Percutaneous Dilatational Tracheostomy. PharmacoEconomics Open (2018)
keyboard_arrow_up