Integritetsdeklaration

Ambu förbinder sig att skydda dina personuppgifter och din integritet. Vi förbinder oss också att följa all tillämplig lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Denna Integritetspolicy beskriver på vilka sätt Ambu kan komma att samla in, använda, lämna ut, överföra och lagra information om en enskild individ. 

Ambu kan när som helst ändra, anpassa eller på annat sätt uppdatera denna Integritetsdeklaration utan föregående meddelande. Den senaste och gällande versionen finns alltid att tillgå. 

1. Personuppgiftsansvarig

Ambu A/S är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Koncernens juridiska avdelning ansvarar för Ambus program för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Du kan kontakta regelefterlevnadsansvarig på denna adress: dataprotection@ambu.com 

2. Personuppgifter som samlas in

Du får alltid veta när vi samlar in personliga uppgifter om dig. Ambu kan komma att samla in personuppgifter som exempelvis namn, e-postadress, bostadsort och -land, personnummer, vårdpersonal-ID (eller liknande), IP-adress och produktintressen. I samband med att du skickar in dina uppgifter får du alltid veta om det är frivilligt eller nödvändigt att ange dem för att du ska kunna göra det du vill.

Dina personuppgifter samlas in i vissa eller flera av nedanstående fall:

 • När du använder vår webbplats Ambu.com eller lokala Ambu-webbplatser
 • När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev 
 • När vi har direktkontakt med dig (möten eller telefonsamtal)
 • När du köper en av våra produkter
 • När vi utväxlar e-postmeddelanden, när du använder våra formulär eller tjänster på nätet eller har kontakt med oss på sociala medier och andra plattformar 

Om du använder din e-postadress för fler än ett av ovanstående ändamål kommer dina personuppgifter bara att samlas in och registreras på en enda plats. På så vis finns dina uppgifter redan lagrade och du slipper få samma marknadsföringsmaterial från Ambu flera gånger.

3. Användning av dina personuppgifter

Ambu behandlar dina personuppgifter för följande syften:

 • Kontakt i samband med samarbeten 
 • Statistik
 • Registrering för nyhetsbrev
 • Utskick av marknadsföringsmaterial
 • Andra marknadsföringsinitiativ
 • Lagring av dina personliga inställningar  
 • Sändning av servicemeddelanden via e-post eller sms
 • För att uppfylla kvalitets- och säkerhetskrav
 • Vårda och förbättra vårt utbud 
 • Hantera information om arbetssökande och ansökningar
 • Cookie-information behandlas för att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse av vår webbplats, något som beskrivs närmare nedan

Observera att vi endast använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial till dig om du uttryckligen har gett ditt medgivande till detta, såvida inte gällande lagstiftning tillåter oss att kontakta dig utan föregående medgivande.  

Ambu för statistik om vilka områden på vår webbplats som våra användare besöker, och vilka produkter användarna föredrar. Vi använder data om hur våra användare navigerar för att förbättra webbplatsen. Din IP-adress registreras i denna process. Vi kan dock inte se varifrån du kommer eller till vilken annan plats på internet du går till när du lämnar vår webbplats. Vi varken säljer eller lämnar ut information om hur våra användare navigerar på och använder vår webbplats. Vi varken säljer eller lämnar ut information om din inköpshistorik till tredje part.

4. Vem Ambu kan dela med sig av dina personuppgifter till

För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service kommer dina personuppgifter att delas av de koncernenheter som anges nedan i den utsträckning som krävs för att möjliggöra effektiv och personligt anpassad support, assistans, försäljning och kontakter för marknadsföringsändamål.

Ambu A/S och närstående företag: Ambu A/S, Ambus filialer i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Ambu-koncernens företag och dotterbolag: Invendo Medical GmbH (Tyskland), Ambu LLC (Ryssland), Ambu Australia Pty.Ltd., Ambu Ltd. (Storbritannien), Ambu Sarl (Frankrike), Ambu B.V. (Nederländerna), Ambu India Private Limited, ETView Ltd. (Israel), Ambu s.r.l. (Italien), Ambu KK (Japan), Ambu Ltd. (Kina), Ambu (Xiamen) Trading Co. Ltd. (Kina), Ambu Sdn. Bhd. (Malaysia), Firma Ambu S.L. (Spanien), Ambu GmbH. (Tyskland), Ambu Inc. (USA), King Systems Corp. (USA)

Dina personuppgifter delas med Ambus samarbetspartners som levererar tjänster å Ambus vägnar (databehandlare), till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang samt produktinformation. Dessa partners bearbetar endast personuppgifterna å Ambus vägnar och i enlighet med Ambus instruktioner.

Vissa uppgifter som berör dina produktinköp, inklusive dina kontaktuppgifter och vilka produkter du har köpt eller intresserat dig för, kommer att delas med din lokala återförsäljare. Visa lista över Ambus distributörer

För den händelse Ambu genomgår en omorganisation eller säljs, helt eller delvis, kommer eventuell informationsöverlämning i samband med detta att genomföras i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer, utöver i ovanstående fall, inte att säljas, delas eller på annat sätt distribueras till tredje part utan ditt medgivande, med undantag för de fall då Ambu är förpliktigat att göra detta på grund av tillämplig lagstiftning, ett domstolsföreläggande eller statliga regelverk, eller om ett sådant informationsöverlämnande är på annat sätt nödvändigt för att främja en brottsutredning eller annan juridisk undersökning eller process, här eller utomlands.

5. Överföring till annat land

Dina personuppgifter kommer att överföras till andra länder, inklusive USA. Ambu tillämpar EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa tillräckligt integritetsskydd och skydd för grundläggande rättigheter och friheter. För mer information, kontakta Ambu.

6. Radering av dina personuppgifter

Ambu raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för ett eller flera av de ändamål som specificerades i avsnitt 3 ovan. Uppgifterna kan dock komma att behandlas och lagras under en längre tid i avidentifierad form. När dina personuppgifter till exempel används för att leverera produkter eller tjänster till dig kommer vi att behålla dina uppgifter under fem års tid (i Danmark) efter ditt senaste inköp försåvitt inte lagen säger att vi måste radera dem tidigare eller lagra dem under en längre tid. Om dina personuppgifter används för att skicka nyhetsbrev eller annat material till dig baserat på ditt medgivande kommer vi att radera dina uppgifter så snart du återtar ditt medgivande.

7. Säkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att försäkra oss om att våra interna rutiner uppfyller våra högt ställda säkerhetsstandarder. Denna webbplats har säkerhetsåtgärder som ska förhindra förlust, missbruk eller manipulering av den information vi har kontroll över. Vi strävar alltså efter att skydda dina personuppgifters kvalitet och integritet. Nätverket drivs och underhålls av en partner som Ambu har anlitat och hanteringen sker i enlighet med deras kvalitetssäkrande rutiner. Månatliga rapporter används för statusverifiering och årliga revisioner och intrångstest utförs av en extern kontrollant. Eventuell patientinformation behandlas endast i avidentifierat format med strikt reglerad åtkomst. Dessutom har åtgärder avseende personuppgiftsbrott vidtagits.

8. Cookies

Ambu använder cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

9. Länkar till andra webbplatser osv.

Ambus webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller integrerade platser. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som tillhör andra företag eller för hur dessa företag hanterar insamlingen av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa ägarnas policydokument om hur de skyddar personuppgifter samt andra relevanta regelverk. På vissa av Ambus webbplatser finns forum, anslagstavlor, nyhetsgrupper m.m. Den information du själv väljer att dela med dig av på dessa platser blir offentlig, och du bör alltid vara försiktig när du delar med dig av personlig information.

10. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att informeras om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, men dock gäller vissa lagtekniska undantag. Du har rätt till att få ta del av dina personuppgifter som vi behandlar, och du har också rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, raderade i vissa situationer och/eller att begränsa behandlingen av dina personuppgifter så att vi endast får använda dem inom fastställda gränser.  Om Ambu behandlar dina personuppgifter baserat på ditt uttryckliga medgivande har du rätt att när som helst återta ditt medgivande. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller att i vissa situationer erhålla dina uppgifter i ett strukturerat och allmänt använt digitalt format och få dessa överförda till tredje part på din begäran.

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera de personuppgifter vi har registrerat om dig, om du vill få tillgång till de uppgifter om dig som vi behandlar, om du har frågor om ovanstående riktlinjer eller om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via denna e-postadress: dataprotection@ambu.com

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den danska tillsynsmyndigheten för dataskydd (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller motsvarande EU-myndighet för dataskydd inom ditt land/myndighetsområde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en#dataprotectionauthorities

keyboard_arrow_up