Företagets sociala ansvar

Ambus policy om företagets sociala ansvar

Ambu har över 80 års erfarenhet av en vision om att rädda liv och förbättra patientvården. Under åren som gått har vi gjort en imponerande resa där målet är att erbjuda våra kunder och i slutänden även patienter jorden runt de bästa tänkbara produkterna. Ambu har alltid varit inriktade på att som företag ta sitt sociala ansvar (CSR) i syfte att skapa verkligt värde för samhället som helhet genom att erbjuda bra produkter och följa principerna i FN:s Global Compact-initiativ. Ambu stödjer dessutom FN:s mål för en hållbar utveckling till fullo.

Följsamhet med FN:s mål för en hållbar utveckling

Målen om en hållbar utveckling ger uttryck för en stark ambition att förbättra världen. De 17 målen för en hållbar utveckling är hjärtat i Agenda 2030 och ger en tydlig anvisning om hur vägen framåt ska se ut, något som Ambu helhjärtat ansluter sig till. Ambu har valt ut de av målen som är viktigast för våra intressenter och vår verksamhet eftersom det är där vi tror att vi kan uträtta mest.

När det gäller mål 7 om överkomlig och hållbar energi och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion ska Ambu:

  • sträva efter att minska sina CO2-utsläpp med 50 % till 2025
  • se till att 95 % av de nya produkter som släpps efter 2025 vara PVC-fria
  • se till att ha 100 % ftalatfria produkter (svartlistade ftalater) till 2020
  • fasa in ny teknik för hållbar plast
  • ingå samarbeten, i synnerhet gällande avfall och återtagning
  • till 100 % använda emballage som kan återvinnas, återanvändas eller komposteras fram till 2025 (om lämpliga lösningar och/eller lämplig teknik finns att tillgå)

Ambu har alltid fokuserat på mål 3 om god hälsa och välbefinnande och mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och det är något vi kommer att fortsätta med.

Ambu arbetar för god hälsa och välbefinnande genom att förbättra vårdstandarder och minska risken för smittspridning för patienter i hela världen.

Att samarbeta med kollegor i olika åldrar från olika kulturer, av olika kön och etnicitet är något som vi anser är av största värde för ett globalt företag. Genom att se till att våra anställda har en trygg arbetsplats präglad av god arbetsstämning och social atmosfär och försäkra oss om att ha en hög medarbetarnöjdhet kan vi försäkra oss om att Ambu är en bra arbetsplats. Ambu erbjuder goda arbetsvillkor för alla anställda som uppfyller gällande arbetslagstiftning och god praxis.

Ambu kommer dessutom att fortsätta sitt arbete för att främja ytterligare mångfald inom personalen på alla platser där vi är verksamma. Ambu kommer aldrig att acceptera slaveri, trafficking eller barnarbete, vare sig inom den egna verksamheten eller hos Ambus affärspartners.

  • Vi respekterar internationella mänskliga rättigheter och accepterar inte brott mot dessa
  • Vi förbjuder användning av tvångs- och barnarbete
  • Vi arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö
  • Vi accepterar inte mutor eller annan typ av korruption

Ansvarstagande affärsmetoder
För att bidra till en god affärspraxis och ansvarsfull hantering av leveranskedjan rent generellt har Ambu infört ett globalt visselblåsarprogram, en uppdaterad uppförandekod för affärspartners och leverantörer, och kommer därutöver att fortsätta sina insatser för att öka kännedomen om både lagstiftning och interna företagspolicyer hos våra medarbetare samt affärspartners och leverantörer.

Vår uppförandekod beskriver de grundläggande krav som gäller för Ambus medarbetare och leverantörer av varor och tjänster avseende det ansvar de har gentemot sina intressenter, medarbetare och miljön i allmänhet. Uppförandekoden bygger på FN:s Global Compact-principer. 

Eftersom vi bedriver verksamhet på många marknader med varierande kulturer har i allt högre grad gjort oss medvetna om att vi behöver gemensamma referensramar gällande socialt ansvar och etiskt agerande. Vår uppförandekod utgör den standard som gäller för oss och våra affärspartners, och vi har fortsatt och intensifierat inriktningen på företagets sociala ansvar och efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer.

Vår policy är att uppfylla eller överträffa gällande stadgar och bestämmelser i de länder och samhällen där Ambu är aktivt.

 

keyboard_arrow_up