Fem personer diskuterar med en bild på Ambus sociala ansvar i bakgrunden

ESG Case Stories

Fallstudier från vår hållbarhetsrapport 2019/20

Formgivning med cirkulärt synsätt

"Tänk dig att vi kan formge våra produkter så att de blir hållbara lösningar med positiv inverkan på den omgivande miljön."

Nicklas Christian Funk
Hållbarhetsingenjör
 Ambu

Formgivning med cirkulärt synsätt

Ambu har valt att rikta blickarna bakåt i sitt arbete för att skapa en mer hållbar framtid. Faktum är att vi fokuserar på själva inledningen av en produktcykel föds – när produkten formges. En av hållbarhetens tre pelare enligt Ambus definition handlar om cirkulär design. Det innebär att man fokuserar på hållbarheten vid valet av material, delar, bearbetning, moduler, produkter, förpackningar m.m.

Vi vill utöka Ambus hållbarhetsarbete och göra det till en ännu mer självklar del av företaget, och tanken är att det hela ska styras av tanken om en cirkulär ekonomi” säger Nicklas Funk, hållbarhetsingenjör på Ambu.

Sex principer för formgivning
Nicklas Funk fokuserade på formgivning och har tagit fram en handledning som beskriver sex principer som ska styra företagets innovationsprojekt och leda fram till mer hållbara processer och resultat. Principerna innehåller viktiga frågeställningar och praktiska råd om vad man kan göra för att göra ett produktutvecklingsprojekt mer hållbart.

De här vägledande principerna är viktiga för oss. De hjälper oss att bli duktigare, de ser till att hållbarhet blir en självklarhet för alla projekt och ser till att vi alla kan se att det ligger mer bakom våra produktinnovationer än vad man kan tro – de ger oss ett bredare perspektiv. De ger också oss som företag en samsyn vad gäller hållbarhet,” förklarar Nicklas Funk.

Möjligheternas tid
Ambu har slagit in på en väg mot kraftig tillväxt och expansion, och Nicklas Funk menar att detta är det perfekta tillfället att investera i ökad hållbarhet inom företaget. Nicklas säger:

Just nu fokuserar Ambu i hög grad på innovation och att hitta sätt att försäkra sig om företagets långsiktiga tillväxt, och det innebär utmärka möjligheter att integrera ett verkligt hållbart tankesätt som genomsyrar hela företaget. Vi på Ambu strävar efter att optimera arbetsflöden och förbättra patientvårdens kvalitet. – Tänk dig att vi också kan formge våra produkter så att de blir hållbara lösningar med positiv inverkan på den omgivande miljön.”

Betydelsen av kliniska prövningar

"Passar den typ av prövning vi väljer för det utfall vi behöver?"

Helene Gustafsson
Director, Global Clinical Affairs
Ambu

Betydelsen av kliniska prövningar

Ambu tillverkar medicintekniska produkter, och därmed är kliniska prövningar en viktig etapp längs vägen för att få ut våra produkter på marknaden. Beroende på önskat utfall kan kliniska prövningar utföras på dockor, lik, djur och i sista hand människor. Typen av prövning, behovet av testning och tänkbara utfall av de kliniska prövningarna är faktorer som måste övervägas noga för att säkerställa att man väljer rätt typ av testning vid rätt tillfälle under produktens livstid.

När vi marknadsför medicintekniska produkter måste vi ha kliniska data som styrker att produkterna uppfyller relevanta prestanda- och säkerhetskrav. Det är dock nödvändigt att göra lämpliga avvägningar. Vi vill genomföra nödvändiga kliniska prövningar, men däremot vill vi avstå från att testa produkterna på patienter om det inte anses lämpligt,” säger Helene Gustafsson, Director, Global Clinical Affairs, på Ambu och utvecklar sitt resonemang:

Det är viktigt att beakta utfallet av de kliniska prövningarna. Om vi väljer en viss prövning, får vi då bara relevant information som vi behöver för att marknadsföra en produkt, eller kan vi kanske även bevisa produktens kliniska värde i verkliga livet? Passar den typ av prövning vi väljer för det utfall vi behöver? Allt detta är frågor vi på Global Clinical Affairs diskuterar varenda dag för att bedöma vilka effekter varje given klinisk prövning kan medföra.

Ett etiskt förhållningssätt
När Ambu bedömer vilken typ av klinisk prövning som behövs och vilket utfall som är önskvärt säkerställer man samtidigt att prövningarna utförs i enlighet med god klinisk sed så att en hög etisk standard vidmakthålls. Ambu har bildat en intern etisk nämnd som ska avgöra om våra kliniska prövningar planeras och genomförs enligt gällande regler och lagstiftning, men erbjuder också rådgivning vad gäller andra etiska överväganden.

Det är en självklarhet att följa regelverken från lokala behöriga myndigheter i de länder där vi genomför kliniska prövningar. Sjukhus har dessutom oftast en egen etisk nämnd. Vi vill dock se till att vi har rett ut samtliga etiska och kliniska frågor internt innan vi kontaktar den etiska nämnden hos ett sjukhus eller en lokal myndighet. Vi är ett medicinteknikföretag och det är därmed vårt ansvar att enbart utföra relevanta och nödvändiga kliniska prövningar som ger oss det underlag som krävs för våra produkter.

Affärsetik och efterlevnad: Organisationens styrka

"Alla vi på Ambu har ansvar för detta
– hela vägen från styrelsen till chefer, ledare ned till enskilda medarbetare"

Casper Venbjerg Hansen
Director, Corporate Business Ethics & Compliance Officer
Ambu

Affärsetik och efterlevnad: Organisationens styrka 

Affärsetik och efterlevnad styr företagets agerande, relationer och tillväxt. ”För oss som expansivt företag och nära relationer till våra intressenter är det viktigare än någonsin förr att arbeta för affärsetik och efterlevnad men också att agera med största integritet.” Så svarade Casper Venbjerg Hansen, Director, Corporate Business Ethics & Compliance, när han blev tillfrågad om vikten av affärsetik och efterlevnad för Ambu.

Ambu är ett globalt tillväxtföretag och måste säkerställa efterlevnad av nationella och internationella riktlinjer och standarder, och vi har redan flera initiativ på gång som ska se till att så sker.

Vi håller på att ta fram efterlevnadsprogram och etiska standarder som rör marknadsföringsmaterial, säljarutbildningar och riktlinjer för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal ska gå till. Målet är att skapa stor öppenhet kring hur våra relationer till kunder och viktiga opinionsbildare inom branschen ser ut. Nu när vårt företag växer starkt satsar vi också på att öka kännedomen om vår uppförandekod och hotline för visselblåsare. Alla ska veta vad som är rätt och fel på Ambu och alla ska veta när och hur man rapporterar problem,” förklarar Casper Venbjerg Hansen.

Efterlevnadssystem
Ambu håller just nu på att införa ett övergripande efterlevnadsprogram som ska omfatta flera olika efterlevnadsprogram. Systemet består av åtta olika komponenter som definierar ramarna för ett korrekt agerande och används som verktyg för att utvärdera efterlevnaden av dessa komponenter.

Med hjälp av efterlevnadssystemet – med komponenter som riskhantering, policyer och procedurer, kommunikation och utbildning – kan vi mäta vår mognadsnivå. Därmed kan vi löpande kontrollera och utvärdera vårt efterlevnadsarbete,” säger Casper Venbjerg Hansen och fortsätter:

“Våra processer, riktlinjer och det nya systemet som reglerar all efterlevnad ser till att vi respekterar alla de standarder som gäller oss inom världens olika hälso- och sjukvårdssystem. Vårt arbetssätt och våra produkter ska vara av konsekvent kvalitet och tillförlitliga, och detta är vägen dit. Alla vi på Ambu har ansvar för detta – hela vägen från styrelsen till chefer, ledare ned till enskilda medarbetare. Det återstår en hel del att göra, men våra mål är ambitiösa och vi är på rätt väg.

En stark tillväxtkultur

"Vi måste våga agera annorlunda vid nyanställningar och se till att våra chefer får utbildning i att inte söka efter kopior av sig själva."

Christoffer Bjørk Petersen
Chef för Business Partnering & Development
Ambu

En stark tillväxtkultur

Ambus viktigaste tillgång är medarbetarna. Under innevarande räkenskapsår har företaget anställt ungefär 1 000 nya medarbetare, och Ambu har nu fler än 4 000 anställda i hela världen.

Ambus HR-avdelningar har haft enastående mycket att göra i år med att ta in så många nya duktiga människor till företaget. Att bli en del av ett företag som på ett direkt och avgörande sätt arbetar för att hjälpa läkare och förbättra patientvården är otroligt givande och en orsak till att så många har valt att komma till Ambu,” säger Christoffer Bjørk Petersen, chef för Business Partnering & Development, och fortsätter:

Att locka till sig och anställa duktiga människor är bara en del i det hela. Vi satsar också på att erbjuda en grundlig introduktion till företaget och en välstrukturerad rörelsecykel – allt för att väcka engagemang, frigöra inneboende potential och se till att de kan prestera efter bästa förmåga under hela deras tid hos Ambu.

Ambus kultur och arbetssätt syftar till att utmana och stödja medarbetarna i deras dagliga arbete. Traineeprogram, kurser i ledarskapsutveckling och nätverksgrupper är några av de många åtgärder som Ambu just nu vidtar för att ge nya talanger chansen att lära och växa in i sina roller.

Växa som individer och som företag
För att vår tillväxtstrategi ska kunna fungera fullt ut är det av största vikt att vi handplockar de skarpaste hjärnorna och ser till att de kan utvecklas och komma in i Ambus kultur på rätt sätt,” säger Christoffer Bjørk Petersen.

När nyanställda kommer till företaget hälsas de välkomna av kollegorna och får en introduktion till Ambus viktigaste funktioner, affärsverksamhet och kultur. Redan från början ser vi till att ha regelbunden kontakt med de nyanställda för att stämma av målsättningar och lyssna på deras åsikter. Denna rutin fortsätter ända fram till dess de har utvecklats till riktiga Ambu-veteraner. Insatserna ser till att Ambus medarbetare alltid har möjlighet att tala om vad de tycker, bli duktigare på det de gör, ställa upp mer ambitiösa mål för sig själva och utvecklas, oavsett var de befinner sig.

Våga tänka annorlunda vid nyanställning
Ambu är ett innovationsdrivet företag. Nya tankesätt, olika perspektiv och en stark kultur som får allt att hänga samman är avgörande för Ambus framgång.

Vi måste våga agera annorlunda vid nyanställningar och se till att våra chefer får utbildning i att inte söka efter kopior av sig själva. Vi måste till exempel ha en jämn könsfördelning bland de kandidater vi överväger för en ledig plats. Misslyckas vi med det kommer vi att stoppa rekryteringen och börja om från början för att se till att vi får ett blandat urval kandidater. Efter att de tagit klivet in i företaget måste vi också fortsätta att främja en inkluderande kultur. Ambu är ett globalt företag med ett rikt arv som också växer exponentiellt, något som våra medarbetare, vårt tankesätt och vår kultur måste återspegla,” förklarar Christoffer Bjørk Petersen.

Ett ftalatfritt företag

"Vi var absolut inte beredda att kompromissa när det gällde slutprodukternas funktion, hållbarhet eller livslängd.”

Annette Bitz
Chef för Biosafety
Ambu

Ett ftalatfritt företag

 

Under räkenskapsåret nådde Ambu sitt mål att eliminera skadliga ftalater från alla produkter. Ftalater används oftast som mjukgörare som tillsätts plaster så att de ska bli mer flexibla, transparenta och hållbara. De kemiska ämnen som ingår i ftalater gör att de i vissa fall kan vara skadliga. Den 30 september 2020 upphörde Ambu att tillverka produkter som innehåller skadliga ftalater.

Vi har haft detta som mål i nästan tio år och att nu nå hela vägen fram är en verklig milstolpe för oss,” säger Annette Bitz, chef för Biosafety på Ambu.

En komplicerad process
Det var kundernas behov som gav upphov till vår målsättning, och för att Ambu skulle lyckas måste vi undersöka vilka mjukgörare som kunde användas i stället. Inte förrän då kunde vi inleda projektet för att nå 100 % ftalatfria produkter.

Vi informerade våra kunder redan från början att vi gärna lyssnade på dem och förstod att de behövde ftalatfria produkter, men att processen var långt ifrån enkel. Att helt enkelt bara byta ut ftalaterna fungerade inte. Att hitta exakt rätt ämnen att använda i stället var av största vikt. Vi var absolut inte beredda att kompromissa när det gällde slutprodukternas funktion, hållbarhet eller livslängd. Det var också viktigt för oss att utbytet inte medförde ökade kostnader för våra kunder,” säger Annette Bitz.

Projektet inleddes med att byta ut ftalaterna i Ambus munskydd och larynxmasker eftersom dessa produkter kommer i direkt kontakt med patienterna. Till att börja med var avsikten bara att ftalater skulle bort från medicintekniska enheter, men det dröjde inte länge förrän hela produktportföljen inkluderades – inklusive utbildningsmaterial som exempelvis Ambu-dockor.

En gemensam insats
Vi blev tvungna att be alla våra leverantörer att avlägsna alla ftalater från deras produkter som vi sedan också måste testa. Alla berörda parter har samarbetat oerhört väl under denna gemensamma insats, och det är härligt att se hur arbetet verkligen har lönat sig,” säger Annette Bitz.

Under det senaste räkenskapsåret har Ambu arbetat med att byta ut ftalaterna i kretsar och VivaSight-produkter, och efter att ha lyckats med detta har Ambu nu nått målet om ftalatfria produkter i hela produktportföljen.

Läs hållbarhetsrapporten 2019/20

Läs allt detta och mycket mer i årets hållbarhetsrapport.  

Ladda ned hela hållbarhetsrapporten för 2019/20

keyboard_arrow_up