Ambus visselblåsarpolicy


Hotline för visselblåsare
Du kan anmäla ett problem här:
https://ambu.whistleblowernetwork.net


Ambu kräver att företagets medarbetare och alla som representerar företaget på något som helst sätt agerar enligt god affärsetik och personlig etik när de utför sina arbetsuppgifter. Som anställda på och representanter för Ambu måste vi agera ärligt och med integritet när vi utför vårt arbete och följa alla gällande lagar och förordningar.

Visselblåsarpolicyn är avsedd att göra det möjligt för och uppmuntra alla kunder, affärspartner och våra egna anställda att höra av sig om allvarliga problem så att Ambu kan undersöka och åtgärda olämpligt beteende och olämpliga åtgärder. Vi ber dig därför om hjälp med att hitta områden som kan förbättras genom att rapportera oro för brott mot Ambus uppförandekod, antikorruptionspolicy eller misstänkta överträdelser av de lagar eller förordningar som reglerar Ambus verksamhet.

Omfattning

Denna policy är global och gäller hela Ambu-koncernen, definierad som Ambu A/S och närstående företag, dotterbolag till Ambu A/S eller en enhet som kontrolleras direkt eller indirekt av Ambu A/S eller som har gemensam ledning eller gemensamt ägarskap med annan part, oavsett geografisk belägenhet. Initiativet administreras av Ambu A/S och å Ambu A/S vägnar som personuppgiftsansvarig.

Vad som ska rapporteras

Vi uppmanar dig att omedelbart agera om du upptäcker överträdelse av någon av Ambus policyer eller föreskrifter, till exempel Ambus uppförandekod eller antikorruptionspolicy eller annan tillämplig lag eller förordning. Exempel på detta kan vara:

  • Ekonomiskt bedrägeri, brott och andra typer av olämpligt ekonomiskt agerande eller förfarande som innebär att Ambus rutiner för bokföring, redovisning, interna kontroll eller revision kan ifrågasättas.
  • Överträdelser av affärspraxis och vår uppförandekod som kan utgöra en intressekonflikt. Korruption, inklusive utbetalning av muta eller ”smörjpengar”, oetiska donationer, gåvor eller representation för affärspartner som ges/erbjuds av Ambus anställda
  • Mycket olämpligt agerande inklusive allvarliga brott mot arbetsmiljöstandarder, eventuella miljöföroreningar, allvarliga anklagelser riktade mot en anställd, till exempel avseende diskriminering, våld eller sexuella övergrepp eller allvarliga överträdelser av lokala regler.

Det ligger i Ambus intresse att överträdelser mot policyer och regler anmäls. Därför accepterar Ambu inte under några omständigheter hämnd mot de som anmäler överträdelser mot policyer och regler, oavsett om anmälan är välgrundad eller ej.

Samarbete och utredning

Den ”hotline” för visselblåsare som finns hanteras av en revisionskommitté med tre ledamöter, chefen för den juridiska avdelningen, HR-chefen samt Corporate Compliance Officer.

Om du vill anmäla något som du ser som ett problem via denna hotline för visselblåsare, klicka på den här länken: https://ambu.whistleblowernetwork.net

Du kan skriva din anmälan på ditt eget språk om du känner att du inte vill skriva på engelska.

För att revisionskommittén ska kunna utreda problemet bör du beskriva och förklara det så detaljerat som möjligt. Ju mer information som revisionskommittén får tillgång till, desto enklare kan de börja utreda ärendet.

Du bör inte på egen hand försöka ta reda på om en överträdelse har inträffat, utan rapportera i stället dina misstankar till revisionskommittén enligt beskrivningen ovan.

Du är garanterat anonym när du gör en anmälan. Om du ändå väljer att uppge ditt namn eller din kontaktinformation i anmälan uppskattar vi detta eftersom det förenklar utredningen. Vi behandlar din anmälan konfidentiellt, och om du väljer att tala om vem du är skyddar vi också din identitet internt inom företaget. Enda gången vi kan tvingas avslöja ditt namn är om en polisanmälan eller annan typ av extern utredning blir nödvändig för det fall om de behöver detta för att kunna bedöma ärendet i sin helhet.

När revisionskommittén får din rapport kommer de att undersöka ärendet och rapportera till CFO. Styrelsens ordförande får rapporter var sjätte månad, men vid behov informeras denne även däremellan. Vid behov kan en oberoende extern utredare också anlitas för att undersöka en anmälan.

Dokumentationen som rör din rapport kommer att behandlas konfidentiellt och säkert.

Det är viktigt att undvika att oskyldiga blir misstänkta för oegentligheter som kan utgöra ett lagbrott eller en förseelse. Du bör därför tänka efter noga om det du tänker rapportera är ett beteende som faktiskt är klandervärt innan du gör din anmälan.

Finns några begränsningar som beror på i vilket land man befinner sig?

Lagstiftningen i vissa länder finns specifika begränsningar för anmälningar, till exempel vad som får anmälas och huruvida en anmälan kan göras anonymt Dessa begränsningar framgår av vår hotline för visselblåsare.

  • I Sverige får anmälningar inte göras mot enskilda medarbetare, endast personer på chefsnivå.
  • I Finland går det bara att rapportera ekonomiska frågor (som t.ex. avser bokföring, intern redovisningskontroll, revisionsärenden, mutor, bankväsende och finansiell brottslighet).

Problem och information som berör personuppgifter

Ambu A/S (HQ), Baltorpbakken 13, DK-2750 Ballerup, Danmark, är personuppgiftsansvarig för hotline för visselblåsare. Ambu behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU:s GDPR) och de kompletterande bestämmelserna i den danska dataskyddslagstiftningen.

Du kan också kontakta oss angående frågor om personuppgifter genom att skicka e-post till: dataprotection@ambu.com. Du har också alltid rätt att skicka in ett klagomål till den danska tillsynsmyndigheten (”Datatilsynet”), Borgergade 28, 5., DK-1300 Köpenhamn, dt@datatilsynet.dk eller din lokala tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen).

keyboard_arrow_up